31 marca 2020

Praca

Podziel się
tą informacją

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 
Zainteresowanych prosimy o złożenie aplikacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu oraz oświadczenia dla kandydatów.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej „RODO”), poinformować należy:
Kto jest Administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować? Administratorem danych osobowych Pani/Pana będzie: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa (dalej „Administrator”).
Jak można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych? Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: iod@zgnwola.waw.pl, albo za pośrednictwem poczty skierowanej na adres Administratora (najlepiej z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych).
Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych? Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy:
-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221  §  1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.);
-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.
Jak długo dane będą przechowywane? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu Administrator będzie usuwać podane przez Panią/Pana dane.
Komu Administrator udostępnia dane? Pani/Pana dane osobowe są udostępniane administratorom aplikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy, ponadto mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jakie są Pani/Pana prawa w zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?  W związku z przetwarzaniem danych Administrator zapewnia Pani/Panu:
-prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
-prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem na powyżej podane dane kontaktowe.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
W jaki sposób będą przetwarzane dane? Gdy ma to zastosowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Czy podanie danych jest obowiązkowe? Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.

Załączniki

1 2 3 13

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content