2 kwietnia 2020

Spłata zadłużenia

Podziel się
tą informacją

Informacja uzupełniająca do zawieranych porozumień ratalnych i o odroczenie terminu płatności oraz aneksów do tych porozumień

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy informuje, iż w przypadku zamiaru zawarcia aneksu do porozumienia, pozwalającego na dalsze spłacanie zadłużenia w dotychczasowych ratach, należy przed upływem terminu spłaty ostatniej – większej od poprzednich – raty należności określonej w harmonogramie złożyć w Zakładzie wniosek o kontynuowanie – aneksowanie obecnego porozumienia, tj. przedłużenie terminu jego obowiązywania i ustalenie nowego harmonogramu spłaty.

Nie złożenie w Zakładzie w ww. terminie tego wniosku i nie spłacenie w określonym w harmonogramie terminie ostatniej raty należności, spowoduje konieczność uznania przez Zakład  porozumienia za niezrealizowane, z czym wiązać się będzie wsteczne naliczenie odsetek za cały okres obowiązywania porozumienia, począwszy od pierwszego dnia wymagalności należności rozłożonych na raty. Naliczanie tych odsetek zostało wstrzymane pod warunkiem prawidłowej realizacji porozumienia, a zatem wsteczne ich naliczenie spowoduje wzrost zadłużenia na kartotece konta lokalu i utratę przez lokatora wszystkich korzyści finansowych wynikających z zawarcia porozumienia.

Ww. konsekwencje finansowe mogą powstać także przy nieterminowej spłacie dowolnej z rat !!!

W sytuacjach losowych, w wyniku których lokator złożył wniosek o aneksowanie porozumienia po ww. terminie ostatniej płatności, powinien równocześnie z tym wnioskiem złożyć wniosek o przywrócenie terminu złożenia wniosku i uznanie, że został złożony przed terminem ostatniej płatności. Wniosek taki musi zawierać uzasadnienie uprawdopodabniające obiektywną niemożność złożenia przez lokatora wniosku o aneksowanie porozumienia w ww. terminie. W przypadku przywrócenia ww. terminu, Zakład rozpatrzy wniosek tak, jakby został złożony w terminie.

Dla uzyskania dalszych informacji należy zgłosić się do właściwego Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców (TZOM) lub do Działu Windykacji ZGN lub skontaktować telefonicznie pod nw. numerami:

  • TZOM Koło, ul. Ciołka 33, tel. 22 83 66 473 wew. 101, 223;
  • TZOM Nowolipki, ul. Nowolipki 16, tel. 22 83 84 975 wew. 121, 147;
  • TZOM Młynów, ul. Wawelberga 15, tel. 22 63 21 060 wew. 127, 128, 135;
  • TZOM Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30, tel. 22 62 09 311 wew. 104, 110;
  • ZGN Dział Windykacji, ul. Bema 70, tel. 22 49 58 155.

Jednocześnie Zakład przypomina o możliwości skorzystania z niżej wymienionych form wsparcia:

  1. udzielenie pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Bema 91, tel. 22 571 50 80;
  2. udzielenie obniżki naliczanego czynszu dla osób uzyskujących niskie dochody, tzw. obniżka dochodowa, przy czym uzyskanie tej obniżki możliwe jest, gdy opóźnienie w zapłacie czynszu jest mniejsze niż dwa pełne okresy płatności – szczegółowe informacje:
  3. przyznanie dodatku mieszkaniowego – szczegółowe informacje:
  4. zamiana lokalu, w ramach mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, na lokal o niższych kosztach utrzymania, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. „b” Uchwały nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – szczegółowe informacje:
  5. spłata zadłużenia w formie odpracowania w ramach „Programu odpracowania zaległości czynszowych” – szczegółowe informacje w Dziale Windykacji ZGN, ul. Bema 70, tel. 22 49 58 155.

Zakład zachęca do kontaktu pod ww. adresami i numerami telefonów, gdyż tylko aktywne podejście lokatorów do pojawiających się trudności finansowych i jak najszybsza reakcja, stwarzają szansę jak najkorzystniejszego doboru dedykowanych form wsparcia ze strony Miasta, jak najlepiej dostosowanych do indywidualnej sytuacji finansowej danego lokatora.

Załączniki

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content