2 kwietnia 2020

Restrukturyzacja zadłużenia

Podziel się
tą informacją

ZGN Wola informuje, że Rada m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. przyjęła uchwałę nr XIII/295/2019 w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 14.06.2019r., poz. 7500)

Zgodnie z ww. uchwalą do programu restrukturyzacji mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które spełniają wszystkie z nw. warunków:

 1. posiadały zadłużenie na dzień 31.12.2018 r., które do dnia złożenia wniosku nie zostało spłacone;
 2. prawidłowo korzystały z lokalu;
 3. złożą wniosek o restrukturyzację zadłużenia w terminie do dnia 29.12.2020 r.;
 4. podpiszą umowę dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia.

Do restrukturyzacji mogą przystąpić również osoby, których zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. było objęte porozumieniem o spłacie zadłużenia w ratach lub o odroczeniu terminu płatności, które to umowy w momencie zawarcia umowy dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia zostaną rozwiązane. Formularz wniosku o restrukturyzację zadłużenia oraz ulotka informacyjna opracowana przez Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy stanowią załączniki do niniejszej informacji. Dokumenty te dostępne są  również:

 • w siedzibie ZGN Wola pod adresem: ul. J. Bema 70;
 • w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Koło pod adresem: ul. Ciołka 33;
 • w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Młynów pod adresem: ul. Wawelberga 15;
 • w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Nowolipki pod adresem: ul. Nowolipki 16;
 • w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Ogrodowa pod adresem: ul. Ogrodowa 28/30.

Składanie wniosków

Wypełniony wniosek  należy złożyć w  siedzibie ZGN Wola ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa lub wysłać na adres e-mail: kancelaria@zgnwola.waw.pl.

Niezależnie od wyboru formy restrukturyzacji zadłużenia obowiązywać będą następujące zasady finansowe tego programu:

 1. w umowie zostanie ujęta wartość zadłużenia wg stanu na dzień złożenia wniosku lub niższa, jeżeli między dniem złożenia wniosku, a dniem podpisania umowy zadłużenie uległo zmniejszeniu;
 2. jeżeli w wyniku złożenia wniosku zostanie zawarta umowa, odsetki ustawowe od zadłużenia nie będą naliczane od dnia złożenia wniosku;
 3. warunkiem restrukturyzacji zadłużenia będzie terminowa realizacja zapisów umowy oraz terminowe wnoszenie bieżących opłat w trakcie trwania umowy.

Dokumenty do pobrania

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content