4 lutego 2021

Jak załatwić sprawę

Podziel się
tą informacją

Grunty m.st. Warszawy, administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, udostępniane są w formie umowy dzierżawy. Procedura przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia jest realizowana zgodnie z zarządzeniem nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy (z późn.zm.)

Krok 1:

Wybierz miejsce, które chcesz wydzierżawić na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Linki pomocne do ustalenia danych ewidencyjnych gruntu:

Linki pomocne do ustalenia zarządcy drogi:

Krok 2:

Skontaktuj się w pracownikami Działu Dzierżawy Gruntów, pod nr tel.: 22 49 58 432 aby upewnić się czy grunt, którym jesteś zainteresowany jest administrowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Krok 3:

Złóż wniosek o dzierżawę nieruchomości.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie zgodnie ze wzorem.
 2. Odbitkę z zasadniczej mapy miasta z zaznaczeniem obszaru będącego przedmiotem wniosku (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy).
  Uwaga: Odbitkę z zasadniczej mapy m.st. Warszawy można zakupić w Biurze Geodezji i Katastru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa. Koszt zakupu mapy ponosi wnioskodawca.
 3. Uchwałę o wyborze Zarządu i uchwały upoważniającej Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku , gdy stroną umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa.
 4. NIP, REGON/PESEL
 5. Opcjonalnie oświadczenie o zamiarze korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).
  Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
  w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  ul. J. Bema 70
  01-225 Warszawa
  tel.: 22 49 58 432
  email: dzierzawy@zgnwola.waw.pl

Termin odpowiedzi:

 • Informacja o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku będzie przekazana po uzyskaniu stosownych opinii potwierdzających możliwość udostępnienia gruntu m.st. Warszawy w formie umowy dzierżawy.

Uwagi:

 1. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Przed zawarciem umowy dzierżawy na okres powyżej 3 miesięcy, przygotowywany jest i podawany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 3. Gdy z wnioskiem o dzierżawę gruntu zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca nieruchomości m.st. Warszawy wydzierżawia się na podstawie przetargu (konkursu ofert).
 4. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego netto uwzględniające cele dzierżawy zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. z późn. zm.
 5. Stawki czynszu mogą być aktualizowane raz w roku.
 6. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wydzierżawiającego wynikających z umowy, dzierżawca może być zobowiązany do wpłacenia kaucji pieniężnej i/lub poddania się rygorowi egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Sposób zabezpieczenia umowy zależy od rodzaju umowy i celu dzierżawy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 5. Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela nieruchomości jest Prezydent m.st. Warszawy, zmienione zarządzeniem nr 1213/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa
tel. 22 49 58 490
tzomkolo@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa
tel. 22 49 58 460
tzommlynow@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa
tel. 22 49 58 470
tzomnowolipki@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel. 22 49 58 480
tzomogrodowa@zgnwola.waw.pl
Skip to content